Ochrona danych osobowych

Kontaktując się z nami powierzają nam Państwo do przetwarzania swoje dane osobowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o. jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany poniżej. W razie jakichkolwiek pytań lub w wypadku chęci skorzystania ze swoich praw, jak określono poniżej, prosimy o kontakt korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

„Dane osobowe” to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, wpisy konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o. wykorzystuje Państwa dane wyłącznie w celach opisanych poniżej przetwarzanych, w związku z:

 • udzieloną przez Państwa zgodą,
 • realizacją umowy, zamówienia lub zlecenia,
 • obowiązkiem prawnym ciążącym na MUR-BET Sp. z o.o.,
 • prawnie uzasadnionym interesem MUR-BET Sp. z o.o.,

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.

Zgodnie z art. 13. ust. 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/64/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu, ul. Przemysłowa 16, 62-005 Owińska (KRS 0000285866),
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów, zamówień lub zamówień, przedstawiania ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe, obsługi gwarancyjnej i reklamacyjnej oraz archiwizacji,
 3. podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy art. 23 § 1 ust. 2 i 3 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
 4. MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o. nie będzie przekazywała danych osobowych innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa, lub wyrażona zostanie odrębna zgoda w tym zakresie,
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji celów określonych w pkt. 2,
 6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawi wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.,
 8. podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie realizacji umów, zamówień lub zamówień, przedstawiania ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe, obsługi gwarancyjnej i reklamacyjnej
  oraz archiwizacji jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podstawę prawną obowiązku podania danych osobowych stanowią przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.,

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych lub potrzeby zdobycia informacji i danych kontaktowych do wyznaczonego inspektora ochrony danych / osoby odpowiedzialnej za kwestie danych osobowych w MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., prosimy o kontakt przez e-mail lub pocztę albo drogą telefoniczną:

MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Bolechowo-Osiedle, ul. Przemysłowa 16, 62-005 Owińska

biuro@mur-bet.pl, tel. 61 842 30 17